شالیکوبی

هدر رفتن آب و كاهش راندمان
تیر, 1397 بدون نظر شالیکوبی, همه
1- عدم مراقبت از آب به هنگام آبیاري و هدر رفتن آن 2 – آبیاري دراز مدت 3 – استفاده بیش از حد از آب در یكجا 4 – باریك نمودن مسیرهاي آب 5 – بیش از اندازه پهن نمودن مسیرهاي آبي 6 – آماده سازي نامناسب زمین 7 ...
ادامه مطلب