تیر, 1397 بدون نظر شالیکوبی, همه

1- عدم مراقبت از آب به هنگام آبیاري و هدر رفتن آن
2 – آبیاري دراز مدت
3 – استفاده بیش از حد از آب در یكجا
4 – باریك نمودن مسیرهاي آب
5 – بیش از اندازه پهن نمودن مسیرهاي آبي
6 – آماده سازي نامناسب زمین
7 – ناهموار بودن سطح زمین
8 – وجود شیب تند در اراضي
9 – وجود خاك كم عمق كه روي لایه سنگریزه با نفوذ پذیري زیاد قرار گرفته باشد
10 – وجود خاك سفت و غیر قابل نفوذ.
در موارد ذكر شده در بالا، شش مورد اول تا حد زیادي در كنترل كشاورز ميباشند، در حالیكه چهار مورد آخر خارج
از حد توانایي كشاورز براي كنترل یا بهبود وضعیت آنها هستند. ارتفاع آب به كار رفته در هر آبیاري نیز، عامل مهمي
است كه بر راندمان كاربرد آب تأثیر ميگذارد. عوامل متعددي بر زمان آبیاري و در نتیجه ارتفاع آب بكار رفته تأثیر
مي گذارند كه عبارتند از:
1 .روش آبیاري
2 . میزان جریان آبیاري
3 . طول مسیر آب
4 . یكنواختي سطح زمین و وجود لایه سخت با نفوذپذیري بسیار كم در اعماق نزدیك سطح زمین
5 . بافت خاك
6 . نفوذپذیري خاك
7 . عمق خاك.
همانطور كه مشخص است سه مورد اول در كنترل كشاورز بوده (مدیریت زمین و مدیریت آبیاري) موارد چهارم و
پنجم تا حدي در كنترل كشاورز مي باشند( ماله كشي و شخم عمیق) و سه مورد آخر از كنترل كشاورز خارج مي باشند.
با توجه به مطالب بالا مشخص است كه تنها با كمي دقت بیشتر در مدیریت مزرعه كه شامل آماده سازي، آرایش زمین و
مدیریت آبیاري ميباشد ميتوان میزان راندمان آب را بهبود بخشید.
اندازه گیري و محاسبه راندمان كاربرد آب :
مواردي كه اغلب ضمن آبیاري، آب از آن طریق هدر ميرود عبارتند از:
رواناب سطحي از مزرعه (R)
نفوذ آب در اعماق خاك واقع در زیر منطقه ریشه (DP)
با ناچیز فرض كردن تلفات آب ناشي از تبخیر به هنگام آبیاري و پس از آن، راندمان كاربرد آب را ميتوان از طریق زیر محاسبه نمود.
كه در آن Ea میزان آب ورودي به مزرعه و I  راندمان كاربرد آب ميباشد.

در مدیریت آبیاري، ميتوان با اعمال نظارت بر فعالیتها میزان تلفات از طریق رواناب سطحي و نفوذ عمقي را بطور
جداگانه كاهش داد. در عمل باید توجه نمود كه كاهش تلفات رواناب سطحي، منجر به افزایش تلفات از طریق نفوذ عمقي
(با فرض آبیاري كامل منطقه ریشه) و كاهش تلفات از طریق نفوذ عمقي منجر به افزایش تلفات از طریق رواناب سطحي
خواهد گردید. لذا همانطوري كه مشخص است این دو عامل خود محدود كننده یكدیگر نیز ميباشند. بنابراین باید میزان
معقولي از تلفات را در نظر گرفت كه البته تصمیم گیري در مورد اینكه چه مدیریتي اعمال شود بستگي به شرایط
مزرعه و كیفیت آب و خاك نیز دارد. در جاییكه میزان شوري آب یا خاك بالا است باید قسمتي از آب را بصورت نفوذ
عمقي براي آبشویي خاك در نظر گرفت.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *